Prawo cywilne

 • sporządzanie opinii prawnych i umów
 • porady prawne i doradztwo
 • reprezentacja Klientów przed sądami powszechnymi
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach polubownych i mediacyjnych
 • pomoc prawna na etapie postępowania egzekucyjnego, windykacja należności

Prawo karne

 • obrona oskarżonych w postępowaniach karnych
 • reprezentacja pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w procesach karnych
 • obrona nieletnich przed sądami rodzinnymi
 • pomoc prawna na etapie postępowania wykonawczego
 • system dozoru elektronicznego
 • udział w przesłuchaniach przed organami postępowania przygotowawczego
 • udział w posiedzeniach aresztowych

Prawo rodzinne

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • dochodzenie zachowku
 • dział spadku i zniesienie współwłasności
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • podważanie testamentów
 • dziedziczenie gospodarstw rolnych i ich podział

Prawo administracyjne

 • porady i opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej;
 • sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych,
 • sporządzanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowań administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji państwowej i samorządowej;
 • sporządzanie skarg oraz skargi nadzwyczajnej i reprezentacja klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • występujemy o wydanie koncesji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej;

Prawo gospodarcze

 • zastępstwo procesowe w postępowaniach gospodarczych
 • reprezentacja Klientów przed urzędami i sądami
 • opracowywanie i opiniowanie projektów pism i umów
 • dochodzenie i windykacja wierzytelności
 • doradztwo w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego
 • pomoc w negocjacjach

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień m.in. z tytułu:

 • wypadków komunikacyjnych
 • czynów niedozwolonych
 • naruszenia dóbr osobistych
 • uszkodzeń ciała, wywołania rozstroju zdrowia, śmierci osoby najbliższej
 • uszkodzenia mienia